၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆-၁၇)၊ ဖ်ာပံု။        ။ ငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း(ဖ်ာပံုၽၿမိဳ႕နယ္) ႏွင့္ ဧရာဝတီေရဝပ္ေဒသရွိ ေရသယံဇာတမ်ား စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (ICAWR) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္  ေရအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ငါး/ပုစြန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းပညာသင္တန္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆-၁၇) ရက္၊ ဖ်ာပံုငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းျပျပဳလုပ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ က်ား (၁၆) ဦး၊ မ (၁၅)ဦး ၊ ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕ (NAG- ဖ်ာပံု) မွ က်ား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕ (NAG-ပုသိမ္) မွ က်ား (၂) ဦး၊ စုစုေပါင္း က်ား (၁၉)၊ မ(၁၆) ၊ ေပါင္း (၃၅) ဦး တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဦးစီမွဴး၊ ဖ်ာပံုၿမိဳနယ္ႏွင့္ အမာၿမိဳ႕နယ္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး၊ ငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သင္တန္းဆရာ/မႏွင့္ ေပါင္းစုလုပ္အား အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ၊ စီမံကိန္းညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္တတ္လာေစရန္၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ရရွိလာေသာ နည္းပညာမ်ားအား ေက်းလက္ေန ေရလုပ္သားမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေဝႏိုင္ေစရန္၊ ေရအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ငါး/ပုစြန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းပညာရရွိျခင္းေၾကာင့္ တႏိုင္တပိုင္ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။