ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုျမင့္တတ္လာေစရန္၊ ေရအရည္အေသြးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ငါး/ပုစြန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းပညာသင္တန္း ဖ်ာပံု၌က်င္းပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆-၁၇)၊ ဖ်ာပံု။        ။ ငါးလုပ္ငန္းသင္တန္းေက်ာင္း(ဖ်ာပံုၽၿမိဳ႕နယ္) ႏွင့္ ဧရာဝတီေရဝပ္ေဒသရွိ ေရသယံဇာတမ်ား စုေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (ICAWR) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္  ေရအရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္...